Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

500 + Świadczenie wychowawcze

Czcionka:

500 +

ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE

Jaka pomoc?

500 złotych miesięcznie na pierwsze dziecko przy spełnieniu kryterium dochodowego, a na drugie i kolejne bez spełniania kryterium dochodowego.

Komu przysługuje?

Rodzicom i opiekunom do czasu ukończenia przez dziecko 18 lat.

Uwaga!
Świadczenie wychowawcze przysługuje na pierwsze dziecko (najstarsze dziecko  w rodzinie do ukończenia przez nie 18-go roku życia) lub jedyne dziecko            w rodzinie w przypadku rodzin, w których dochód na osobę nie przekroczy 800 zł lub 1200 zł  w przypadku, gdy w rodzinie jest dziecko niepełnosprawne lub dziecko powyżej 16-go roku życia legitymujące się orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.

Dokumenty dla wszystkich osób ubiegających się o świadczenie wychowawcze na nowy okres zasiłkowy 2017/2018 trwający od 01.10.2017r do 30.09.2018r.

Dokumenty dotyczące wnioskodawcy
Uprawnieni wnioskodawcy:
rodzic - dokument tożsamości do wglądu
opiekun prawny - dokument tożsamości do wglądu + orzeczenie sądu ustanawiające opiekuna prawnego
opiekun faktyczny - dokument tożsamości do wglądu + zaświadczenie z sądu o toczącym się postępowaniu w sprawie przysposobienia dziecka.

Stan cywilny:
1.separacja - prawomocny wyrok sądu orzekający separację
2. rozwiedziony/a - prawomocny wyrok sądu orzekający rozwód
3. wdowa/wdowiec - akt zgonu współmałżonka

W przypadku zaginięcia współmałżonka- aktualne zaświadczenie właściwej w sprawie jednostki Policji o przyjęcia zgłoszenia o zaginięciu małżonka

Dokumenty dotyczące sytuacji dochodowej i zawodowej wnioskodawcy
oraz pełnoletnich członków rodziny:

1. podjęcia pracy/rozpoczęcie działalności gospodarczej na zasadach ogólnych przed rokiem 2016, która trwa do nadal
a) oświadczenie o zatrudnieniu/ rozpoczęciu działalności gospodarczej:

„oświadczam, że dochód osiągnięty w roku 2016 jest za 12 miesięcy i trwa do nadal. Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”

W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej prosimy o podanie numeru NIP.

1.1. rozpoczęcie działalności gospodarczej podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym przed rokiem 2016,
a) zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego zawierające informacje o wysokości przychodu oraz o wysokości i formie opłacanego podatku dochodowego dotyczące członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne za rok 2016,

2. podjęcie pracy/rozpoczęcie działalności gospodarczej na zasadach ogólnych w roku 2016, która trwa do nadal:
a) PIT-11 z 2016/ PIT-36 z 2016,
b) umowa o pracę/zlecenie/ o dzieło- pierwsza oraz wskazująca pracę do nadal,
c) oświadczenie o rozpoczęciu działalności gospodarczej (numer NIP),
2.1. rozpoczęcie działalności gospodarczej podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym w roku 2016:
a) zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego zawierające informacje o wysokości przychodu oraz o wysokości i formie opłacanego podatku dochodowego dotyczące członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne za rok 2016.

Prosimy o podanie numeru NIP.

3. utrata pracy/ zakończenie działalności gospodarczej, która trwała w roku 2016 i później
a) PIT-11 z 2016/ PIT-36 z 2016 r.
b) świadectwo pracy/ umowa zlecenie/o dzieło lub zaświadczenie od pracodawcy o wykonywaniu umowy zlecenia/o dzieło.

4. podjęcie pracy/ rozpoczęcie działalności gospodarczej na zasadach ogólnych w roku 2017
a) zaświadczenie o wynagrodzeniu z miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód został uzyskany - wypełnia pracodawca.
4.1. rozpoczęcie działalności gospodarczej podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym w roku 2017:
a) zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego zawierające informacje o wysokości przychodu oraz o wysokości i formie opłacanego podatku dochodowego dotyczące członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne za rok 2017.

Dodatkowe dokumenty:
- załącznik ZSW-01 - oświadczenie o dochodach innych niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych- dotyczy wszystkich pełnoletnich członków rodziny,
- załącznik ZSW-03 - o wielkości posiadanego gospodarstwa rolnego,
- nakaz płatniczy za rok 2016 (dotyczy osób, które posiadają gospodarstwo rolne),
- załącznik ZSW-04 - o opłaconych składkach zdrowotnych od dochodów z tytułu renty lub emerytury z KRUS,
- zupełny akt urodzenia- w przypadku, gdy ojciec dziecka jest nieznany,
- w przypadku jeżeli członkowie rodziny są zobowiązani wyrokiem sądu, ugodą sądową lub ugodą zawartą przed mediatorem do płacenia alimentów na rzecz osoby spoza rodziny należy dostarczyć przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość zapłaconych alimentów za rok 2016 oraz ww wyrok sądowy/ ugodę,
- w przypadku osoby samotnie wychowującej dziecko/dzieci- tytuł wykonawczy pochodzący lub zatwierdzony przez sąd ustalający świadczenie alimentacyjne.

Nie dotyczy, gdy:
a) drugie z rodziców dziecka nie żyje (akt zgonu);
b) ojciec dziecka jest nieznany (zupełny akt urodzenia);
c) powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone;
d) sąd zobowiązał jedno z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka i nie zobowiązał drugiego z rodziców do świadczenia alimentacyjnego na rzecz tego dziecka;
e) dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną obojga rodziców sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach.

- orzeczenie o niepełnosprawności dziecka - jeżeli członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne a wnioskodawca ubiega się o świadczenie na pierwsze dziecko, które uzależnione jest od kryterium dochodowego
- zaświadczenie z instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie lub w pieczy zastępczej, jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatne pełne utrzymanie (zakład poprawczy, areszt śledczy, zakład karny, szkoła wojskowa lub inna szkoła)
- zaświadczenie z instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie o wysokości ponoszonych opłat przez rodzica dziecka- w przypadku umieszczenia dziecka w takiej instytucji
- w przypadku ubiegania się o świadczenie przez cudzoziemca zamieszkującego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej- kserokopia paszportu wszystkich członków rodziny
- w przypadku ubiegania się o świadczenie przez cudzoziemca zamieszkującego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej- kserokopia karty pobytu z adnotacją „dostęp do rynku pracy”.

Zaświadczenia należy przedłożyć w oryginale a w przypadku pozostałych dokumentów kserokopię wraz z oryginałem do wglądu.

 

Ośrodek jest obowiązany do samodzielnego uzyskania od organów podatkowych lub ministra właściwego do spraw finansów publicznych, organów emerytalno-rentowych oraz z rejestrów publicznych, drogą elektroniczną lub drogą pisemną, odpowiednio:
1. informacji o dochodzie podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy     z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, każdego członka rodziny, udzielanych przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego
2. informacji o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne, w tym informacji o wysokości składek od poszczególnych płatników i okresach opłacania przez nich tych składek
3. informacji o legitymowaniu się odpowiednim orzeczeniem o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności obejmującej następujące dane:
- datę i rodzaj wydanego orzeczenia,                  

- wskazania w orzeczeniu o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności
- datę powstania niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności,
- datę złożenia wniosku o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności albo o stopniu niepełnosprawności,
- okres, na jaki zostało wydane orzeczenie.


WAŻNE!
W przypadku braku możliwości samodzielnego uzyskania przez Ośrodek informacji lub zaświadczeń z przyczyn nieleżących po stronie Ośrodka Pomocy Społecznej w Żmudzi, Ośrodek będzie wzywał wnioskodawcę do dołączenia tych informacji lub zaświadczeń.

Pogoda

Zegar

Kalendarium

Wrzesień 2020
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4

Imieniny