Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Czcionka:

Deklaracja dostępności

Ośrodek Pomocy Społecznej w Żmudzi zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://www.zmudz.naszops.pl

Data publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: grudzień 2014 r.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: data ostatniej aktualizacji: kwiecień 2015 r.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Podmiot zapewni dostępność cyfrową witryny w terminie zgodnym z powyższą ustawą.

Niezgodności lub wyłączenia wymieniono poniżej:

 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych
 • część z opublikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego, mają one charakter promocyjny i nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań.
 • nie wszystkie elementy nietekstowe, umieszczone na stronie internetowej, takie jak: zdjęcia, obrazki ozdobne, ikony, itp., posiadają szczegółowy opis.
 • brak tytułów w zagnieżdżonych ramkach (tzw. frame; iframe).
 • w kodzie HTML i CSS mogą pojawiać się błędy i może być niepoprawny semantycznie, pojawiają się znaczniki formatujące, przez co artykuły mogą być nie czytelne przez programy czytające ekran.
 • brak przełącznika zmiany układu strony
 • brak przełącznika zmiany na „tryb nocny”

Ułatwienia na stronie

Strona internetowa Ośrodka Pomocy Społecznej w Żmudzi posiada ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

 • wersję kontrastową strony
 • możliwość zmiany rozmiaru tekstu

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Deklarację sporządzono dnia: 2020-02-25.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Strona internetowa zmudz.gmina.pl nie jest wyposażona w skróty klawiaturowe, które mogłyby wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników.

Na wszystkich stronach można się posłużyć klawiszem TAB, aby wywołać menu umożliwiające pominięcie niektórych elementów strony i przeskoczenie do wybranego obszaru (treści głównej, menu, treści pobocznych - dodatkowych). Klawisz TAB umożliwia przemieszczanie się po wszystkich aktywnych elementach strony, a kombinacja klawiszy Shift=TAB przemieszczanie się w odwrotnym kierunku.

W systemie Windows najczęściej wywołuje się je w kombinacji z klawiszem ALT, a w systemie Macintosh z klawiszem CMD. W niektórych przeglądarkach (np. w Firefox) wystarczy nacisnąć daną kombinację klawiszy, w innych (np. Internet Explorer) wymagane jest jeszcze naciśnięcie klawisza Enter. Zdarzają się także przypadki bardziej skomplikowane - np. w przeglądarce Opera aktywacja skrótu następuje przez naciśnięcie Shift + Esc i dopiero potem odpowiedniego klawisza dostępu.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Podmiotem  odpowiedzialnym jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Żmudzi, adres poczty elektronicznej opszmudz@opszmudz.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 82 568 01 29. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu ,,powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich

 

Dostępność architektoniczna

Opis dostępności architektonicznej powinien zawierać:

 1. Do budynku prowadzi jedno wejście
 2. Budynek ośrodka jest parterowy, wejście do budynku nie ma ograniczeń dla wózków inwalidzkich.
 3. Parking dla interesantów jest przy ośrodku - brak barier architektonicznych uniemożliwiających dojazd z parkingu do ośrodka dla osób niepełnosprawnych
 4. Budynek ośrodka jest monitorowany
 5. W budynku nie ma zakazu wstępu z psem asystującym.
 6. W ośrodku na miejscu oraz online nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

Aplikacje mobilne

Ośrodek Pomocy Społecznej w Żmudzi nie udostępnia aplikacji mobilnych

Pogoda

Zegar

Kalendarium

Wrzesień 2020
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4

Imieniny