Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Rekrutacja na stanowisko asystenta rodziny

Czcionka:

Rekrutacja na stanowisko asystenta rodziny

 

 

Informacja o rekrutacji na stanowisko asystenta rodziny w Ośrodku Pomocy Społecznej w Żmudzi.

 

Warunki zatrudnienia:

umowa o pracę na ½ etatu , zadaniowy czas pracy na okres lipiec 2017r. do grudnia 2017r.

Planowana liczba godzin w tyg. 20.

Wymagania niezbędne:

asystentem rodziny może być osoba, która spełnia wymogi określone w art. 12 ustawy z dnia

9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej   ( Dz. U. z 2017r., poz.697 z późn. zm.) tj.

posiada:

a) wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika , psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna lub

b) wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi  lub rodziną lub studiami podyplomowymi obejmującymi zakres programowy szkolenia określony na podstawie ust. 3  i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi  lub rodziną, lub

c) wykształcenie średnie  i szkolenie z zakresu pracy z dziećmi i lub rodziną,  a także udokumentuje  co najmniej 3 – letni staż pracy z dziećmi  lub  rodziną;

  1. nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona;
  2. wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego;
  3. nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 

Wymagania dodatkowe:

- wysoka kultura osobista,

– znajomość obsługi komputera,

– umiejętność podejmowania decyzji ,

– zdolność i otwartość komunikowania się,

– wiedza i doświadczenie w pracy z rodziną w zakresie jej prawidłowego funkcjonowania,

– znajomość lokalnego środowiska oraz umiejętność nawiązywania współpracy z innymi jednostkami i instytucjami,

– samodzielność w działaniu  oraz wykazywanie własnej inicjatywy,

– umiejętność zachowania bezstronności w kontakcie z rodziną,

– kreatywność, odporność na stres,

– prawo jazdy kat,. B

 

Zakres wykonywania zadań na stanowisku:

Do zakresu czynności asystenta rodziny należeć będzie w szczególności:

- diagnoza sytuacji rodziny,

- opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną,

- udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego,

- udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych,  psychologicznych, wychowawczych itp.

– współpraca z pracownikami socjalnymi ośrodka pomocy społecznej oraz innymi podmiotami specjalizującymi się w działaniu na rzecz dziecka i rodziny,

– prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną, oraz inne wynikające z art. 15 w/w ustawy i dostosowywanie ich do indywidualnych potrzeb rodziny.

Wymagane dokumenty:

  1. Curriculum Vitae,
  2. list motywacyjny,
  3. dokumenty poświadczające wykształcenie lub ukończone kursy i szkolenia,
  4. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystania z pełni praw publicznych i niekaralności za przestępstwa umyślnie popełnione,
  5. stosowne oświadczenia dot. ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o wspieraniu rodziny  i systemie pieczy zastępczej,
  6. oświadczenie kandydata o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych o treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. O ochronie danych osobowych  ( Dz. U. z 2016r., poz. 922).

Powyższe dokumenty należy dostarczyć w zamkniętej kopercie , z dopiskiem „ Nabór nas stanowisko asystenta rodziny „ w Ośrodku Pomocy Społecznej w Żmudzi  ( pok. 1) lub przesłać pocztą na adres Ośrodek Pomocy Społecznej w Żmudzi ul. Kasztanowa 24, 22-114 Żmudź w terminie do dn. 10.07.2017r.  do godz. 10:00.

 

Oferty , które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

 

Dodatkowych  informacji o naborze udziela Kierownik OPS – Pani Jolanta Bureć  pod numerem telefonu  82 5680129 codziennie w godz. 7:00 -15:00.

 

Pogoda

Zegar

Kalendarium

Wrzesień 2020
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4

Imieniny